கிகி சேலஞ் கார் இல்லாமலும் கூட செய்யலாம்; கலப்பையை வைத்து இளைஞர்கள் ஆடும் கிகி நடனம்;